Dhivehi Bahuge Academy ދިވެހި ބަހުގެ އެކެޑަމީ
ދިވެހިރާއްޖެ
މައި ސަފުހާ  | ބަސްދާރު   |  ރަޖިސްޓަރީ ކުރުން  |   ލޮގިން     |   ލޮގްއައުޓް    
ދިވެހި ބަސްފޮތް
 

ދިވެހި ބަސްފޮތް
ދިވެހި ބަހުގެ އެކެޑަމީ، ދިވެހިރާއްޖެ


މައި ސަފުހާ  | ބަސްދާރު   |  ރަޖިސްޓަރީ ކުރުން  |   ލޮގިން     |   ލޮގްއައުޓް    
  އިސްލާހުކުރަން ހުށަހެޅިފައި ...

އަވަސް ލިންކު

  • ހުލާސާ މައުލޫމާތު

އަލަށް ފާސްކުރެވުނު ލަފުޒު

  • ވަބަސް (slang)
  • ރޭޑު (raid)
  • އަލިފާން ރަނގަބީލު (fire alarm)
  • ރަވައްޔާ (attitude)

މުޤައްދިމާ އަދި އެހީތެރިވެދެއްވި ފަރާތްތައް